Спорт

Заниманията се провеждат ежеседмично и покриват изискванията заложени в Програмата за подготвителна група на МОН – Образователно направление «Физическа култура».

В подходяща за целта зала, децата имат възможност да изразяват своята двигателна активност – спонтанно или чрез специално организирани преднамерени ситуации. Основните цели са формиране на двигателни умения; овладяване на естествено-приложни движения; подобряване на физическата дееспособност; формиране на емоционално-оценъчно отношение към двигателната активност; запознаване с елементи от групови спортове – волейбол, баскетбол, футбол и др.

Образователното съдържание се овладява при стриктно съобразяване с индивидуалните психо-физически възможности на децата и цели формиране на готовност за обучението по физическа култура в първи клас.