Изобразително изкуство

Часовете по изобразително изкуство се водят от педагог – художник с богат опит в работата с деца. Застъпени са всички разновидности на рисуването, моделирането и апликирането. Целта е децата да придобият специфични познания за основните видове изобразителни дейности, материали и техники, и тяхното адекватно използване. Традиция е в детската градина в часовете по изобразително изкуство и по “философия с деца” да си дават среща изкуството и философията. Тези срещи помагат на децата по-лесно и интересно да опознаят себе си и другите, да осмислят света, който ги заобикаля. Изкуството предоставя специфични възможности за изразяване на детската личност, а философията предоставя рационални средства за осмисляне на този опит и на свой ред предизвиква художественото вдъхновение да се опишат и оживят понятията и проблемите на мисленето. Рисунка на замък – повод за дискусия в час по “философия с деца” – “Ако нямаше замъци, щеше ли да има минало?” Или на въпроса от философска дискусия “Защо понякога ти се струва, че си най – красив?” – рисунка на прекрасен, горделив, кукуригащ петел….. Може би именно и на тези съзнателно търсени и провокирани срещи на изкуството и философията от преподавателите се дължат и множеството награди за детска рисунка на нашите възпитаници.